Wednesday, August 24, 2016

Phần 4: Phân tích kỹ thuật - Chỉ số tích lũy và phân phối

Phần 4: Phân tích kỹ thuật - Chỉ số tích lũy và phân phối economyvn.com/mo-tai-khoan/kinh-nghiem-giao-dich/item/…

http://economyvn.com/mo-tai-khoan/kinh-nghiem-giao-dich/item/774-phan-4-phan-tich-ky-thuat-chi-so-tich-luy-va-phan-phoi

No comments:

Post a Comment