Saturday, July 30, 2016

BOJ nới lỏng chính sách bằng việc mua quỹ ETF không như kỳ vọng

BOJ nới lỏng chính sách bằng việc mua quỹ ETF không như kỳ vọng economyvn.com/vi/tin-tuc/item/…

http://economyvn.com/vi/tin-tuc/item/702-boj-noi-long-chinh-sach-bang-viec-mua-quy-etf-khong-nhu-ky-vong

No comments:

Post a Comment