Monday, July 18, 2016

Ngân hàng Trung Ương Đức muốn Quỹ cứu trợ khu vực Euro là cơ quan giám sát tài chính mới

Ngân hàng Trung Ương Đức muốn Quỹ cứu trợ khu vực Euro là cơ quan giám sát tài chính mới economyvn.com/component/k2/item/…

http://economyvn.com/component/k2/item/643-ngan-hang-trung-uong-duc-muon-quy-cuu-tro-khu-vuc-euro-la-co-quan-giam-sat-tai-chinh-moi

No comments:

Post a Comment